آشنایی با گونیا و کاربرد آنها

ابزارمال

آشنایی با انواع گونیا و کاربرد آنها

 بررسی منظور به که ابزاریگونیا صحت زوایا، خط کشی روی چوب  کنترلو درستی  می استفادهاتصالات‎ این شود.  ازابزار یک بازوی ضخیم و یک زبانه تشکیل شده  می تقسیم مختلفی انواع به و‎  آنها از یک هر به زیر در که شوند می‎پردازیم:

1- گونیای معمولی:

  زاویه دارای معمولیگونیاهای90 و بوده درجه از یک بازو و زبانه تشکیل شده  در زبانهاند. داخل بازو قرار گرفته است . زبانهگاهی این  گونیانوع مدرج نیست که در این  تنها گونیاصورت، بمنظور صحت گونیایی بودن قطعه کار و خط کشی  زبانه که صورتی در دارد.کاربرد گونیا مدرج  میباشد،‎ درتواند کنار خط کشی، برای اندازه گیری نیز  مورد از معمولی گونیاهای بگیرد. قراراستفاده نظر جنس  انواعبه مختلف چوبی، فلزی و ترکیبی از چوب وفلز   های اندازهبا 150، 200، 250، 300 میلیمتر  می بندیدسته‎شود . برای معمولی گونیاهای ازنوعی اندازه گیری های خارجی و داخلی استفاده می‎شود.

2- گونیای فارسی ثابت :

 می ثابت فارسیگونیاهای‎توانند برش های 45 درجه را  در که کنندایجاد بیشتر کارهای قالب سازی  میاستفاده‎  ازشوند. برایاینرو خط کشی این گونه کارها، گونیایی ساخته شده است که زاویه 45 درجه  میرا‎توان با آن ترسیم نمود. تیغه  به نسبت ثابت فارسیگونیاهای دسته آن، تحت زاویه 45 درجه قرار گرفته  می آن بوسیله واست‎ دوتوان زاویه 45 و 135 درجه را رسم کرد.

3- گونیای تاشو :

باز یا تاشوگونیای  روی بر زاویه ایجاد برایشو قطعه  این دارند. کاربردکار گونیا از یک بازو ویک زبانه تشکیل  کهشده  زبانهوسط آن دارای شکافی است که  میموجب‎ تاشود زبانه به عقب و جلو حرکت کند . تاشوگونیای از نظر جنس  کاملبطور از چوب، فلز، پلاستیک و یا ترکیبی از فلز و چوب  میساخته‎ گونیایشود. چرخنده نوعی دیگر از گونیای  میتاشو‎ کهباشد از دو بازو تشکیل شده  واست  حول پیچ یکتوسط یک محور  میحرکت‎کند. این گونیا بوسیله نقاله  میتنظیم‎شود . کردن امتحان قابلیت تاشوگونیای زوایای خارجی و داخلی قطعه کار را   زوایای ترسیم برای ودارد مختلف مورد استفاده قرار می‎گیرد. این گونیا می‎تواند زوایای 5 تا 180 درجه را رسم کند.

4- گونیای مرکب:

گونیای مرکب از جمله گونیاهای کامل  می شماربه‎رود که  منظوربه آزمایش صاف بودن سطح قطعه کار، خط کشی، امتحان کلیه زوایا، اندازه گیری عمق و ارتفاع، مرکزیابی قطعات استوانه ای و همچنین تراز کردن سطوح کاره های ساخته  تیغه از مرکب گونیای دارد. کاربردشده، گونیا (خط کش )مرکز  دستهیاب، یا بازوی گونیا  و قطعه نقاله ای تشکیل شده است.

 اصول گونیا کردن سطوح چوبی:

1-  زبانه باید بشکل صحیح و محکم داخل گونیا قرار بگیرد.

2-  گونیا باید فاقد هر گونه لکه ای از قبیل چسب چوب و یا رنگ باشد چرا که وجود لکه بر روی گونیا موجب 

کاهش دقت عمل هنگام کار می‎شود.

3- به وسیله نقاله می‎توان گونیای تاشو را دقیق تنظیم کرد.

4- برای انتقال خطوط عرضی به ضخامت قطعه کار، گیره را به میز کار محکم کرد.

5- بخشی از قطعه کار که بازوی گونیا به آن تکیه داده می‎شود، باید بطور کامل گونیایی شود.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد