آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری

کد محصول ...755
218,000 ریال 75503 آچار یکسر تخت یکسر رینگ میلیمتری3

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

کد محصول ...755S
247,000 ریال 8آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه 755S08آچار شلاقی

آچار شلاقی

کد محصول ...684
1,250,000 ریال آچار شلاقی 8 اینچ 68408آچار فرانسه

آچار فرانسه

کد محصول ...649
1,720,000 ریال آچار فرانسه 6 اینچ 649150


آچار فرانسه روکش دار

آچار فرانسه روکش دار

کد محصول 649...A
2,300,000 ریال 649100A آچار فرانسه 4"

انبر دست

انبر دست

کد محصول ...611B
2,080,000 ریال انبر دست 6.3 اینچ 611B160


انبر دست

انبر دست

کد محصول ...H5110
850,000 ریال انبر دست 7 اینچ H51107

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

سیم چین 6 اینچ سری رد بلو

کد محصول H52106
850,000 ریال سیم چین 6 اینچ H52106
دمباریک

دمباریک

کد محصول ...610B
2,030,000 ریال دمباریک 5.7 اینچ 610B145


دمباریک

دمباریک

کد محصول 503016 و 53108
850,000 ریال دمباریک 6 اینچ H503016

پیچ گوشتی تخت

پیچ گوشتی تخت

کد محصول ...7130
312,000 ریال پیچ گوشتی تخت 71303

پیچ گوشتی تخت مشتی

پیچ گوشتی تخت مشتی

کد محصول S...713
356,000 ریال پیچ گوشتی تخت مشتی 713055S

پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهارسو

کد محصول ...711
284,000 ریال پیچ گوشتی چهار سو PH.0 7110پیچ گوشتی چهارسو بلند

پیچ گوشتی چهارسو بلند

کد محصول 65512L
1,370,000 ریال پیچ گوشتی چهارسو بلند 65512L
پیچگوشتی چهار سو مشتی

پیچگوشتی چهار سو مشتی

کد محصول S...711
340,000 ریال 7111S پیچگوشتی چهار سو مشتی PH.1

آهن ربای تلسکوپی

آهن ربای تلسکوپی

کد محصول H61403
350,000 ریال آهن ربای تلسکوپی
ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی

ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی

کد محصول H61404
800,000 ریال ابزار قابل انعطاف چنگکی آهنربایی H61404
مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور

مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور

کد محصول ST-7737
14,500,000 ریال مینی کفساب 5 اینچ، 11000 دور، ST-7737
کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور

کد محصول ST-7741
35,000,000 ریال کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور
کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور

کد محصول SP-1261L-14
75,800,000 ریال کف ساب 7 اینچ 7500 دور، SP-1261L