فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

کد محصول SP-1210
46,600,000 ریال
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

کد محصول SP-1220
49,200,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور SP

کد محصول SP-1200
45,200,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7733 LM
21,300,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

کد محصول ST-7433 M
75,700,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7432 M
54,500,000 ریال
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7435 AM
69,000,000 ریال