فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

کد محصول SP-1210
35,000,000 ریال
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

کد محصول SP-1220
37,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور SP

کد محصول SP-1200
34,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7733LM
16,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

کد محصول ST-7433M
57,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7432M
41,000,000 ریال
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7435AM
52,000,000 ریال