فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور کوتاه ا

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور کوتاه ا

کد محصول SP-1210
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
29,500,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور اس پی

فرز انگشتی بادی مستقیم 6میلیمتر 28000 دور اس پی

کد محصول SP-1200
فرز انگشتی مستقیم 6میلیمتر 2800 دور
29,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور سوماک

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور سوماک

کد محصول ST-7733LM
فرز انگشتی مستقیم گلو بلند 6 میلیمتر،25000 دور
13,500,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 14600 دور

فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 14600 دور

کد محصول ST-7433M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،14600 دور
48,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 24000 دور سو

فرز انگشتی بادی مستقیم کولت 6 میلیمتر 24000 دور سو

کد محصول ST-7432M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،24000 دور
34,000,000 ریال
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور سوماک

فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور سوماک

کد محصول ST-7435AM
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور
44,000,000 ریال
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند اس پی

فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند اس پی

کد محصول SP-1220
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
31,000,000 ریال