قیچی بادی

قیچی بادی

کد محصول ST-6620
قیچی ورق بر مستقیم (استیل-آلومینیوم)
16,000,000 ریال
قیچی بادی

قیچی بادی

کد محصول ST-6621
قیچی ورق بر هفتیری بادی(استیل-آلومینیوم)
16,000,000 ریال