فروش اینترنتی انواع دسته بکس های جغجغه ای، کشویی و ال شکل، تی، لقلقه ای، پیچ گوشتی های بکس گیر و... با اندازه درایوهای متفاوت.

دسته بکس L  شکل

دسته بکس L شکل

کد محصول ...815
878,000 ریال دسته بکس L شکل 8154260دسته بکس T شکل

دسته بکس T شکل

کد محصول 819…T
641,000 ریال دسته بکس T شکل 8193T

دسته بکس هندلی

دسته بکس هندلی

کد محصول 8154410A
1,890,000 ریال دسته بکس هندلی 8154410A
دسته بکس کشوئی

دسته بکس کشوئی

کد محصول ...803
290,000 ریال دسته بکس کشوئی 8032115


دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده

کد محصول ...802
1,770,000 ریال دسته بکس جغجغه ای 24 دنده 80222

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار

کد محصول ...802
1,670,000 ریال دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار 80224


دسته بکس لقلقه ای

دسته بکس لقلقه ای

کد محصول ...801
690,000 ریال دسته بکس لقلقه ای 8012140

دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده

دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده

کد محصول 802220
2,180,000 ریال دسته بکس جغجغه ای T شکل 48 دنده 802220